Eksploracyjna analiza danych

Zadanie

Wygeneruj dane za pomocą generatora. Jako random_state wpisz numer swojego indeksu.

from sklearn import datasets
X,y = datasets.make_classification(n_samples=10**3, n_features = 10, random_state=1234)

Podaj wartość szóstegoo wiersza i drugiej kolumny. Otrzymaną wartość wpisz do pliku zad2.txt. Całość dodaj do repozytorium tak by prowadzący mógł ją odczytać.

Iris data

Korzystając z biblioteki sklearn wczytaj dane Iris.

from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()
df = pd.DataFrame(iris.data, columns = iris.feature_names)
# przyda się kopia do późniejszej analizy
df_features = df.copy()
df['target'] = iris.target

Metody EDA (ang. Exploratory Data Analysis) dostępne dla ramki danych:

 1. dtypes, astype()
df.dtypes
# zamiana typów kolumn
df['name'] = df.['name'].astype('int')
 1. describe()- generuje podstawowe statystyki ale działa tylko dla kolumn liczbowych
df.describe()
 1. quantile() - aby otrzymać bardziej szczegółowe dane na temat kwantyli.
df.quantile([0.1, 0.5, 0.9])
df['sepal length (cm)'].quantile([0.2])
 1. unique() - dla zmiennych kategoryjnych
df['target'].unique()
 1. Metody agregujące (porównaj do SQL) - mean(), sum(), avg(), var(), count(), groupby().
grouped_target = df.groupby(['target])
grouped_target_mean = grouped_target.mean()
grouped_target_var = grouped_target.var()
grouped_target_count = grouped_target.count()
 1. Wybieranie kolumn i wierszy
# jedna kolumna jako obiekt Series
df.['target']
# więcej kolumn jako DataFrame
df[['sepal_length','petal_length']]
# lub
lista = ['sepal_length','petal_length']
df = df[lista]
# .loc()
df.loc(50,'target')
df.iloc(50,4)
 1. boxplot() - pozwala na szybką graficzną prezentację własności zmiennych. wykresy generowane są w postaci tzw. wykresów pudełkowych (patrz wykład).
df.boxplot()
# lub dla jednej zmiennej
df.boxplot(column='sepal length (cm)')
grouped_target.boxplot()
grouped_target.boxplot(column='sepal length (cm)')
 1. Histogramy zmiennych ilościowych
df['sepal_length'].plot(kind='hist', alpha=0.5, bins=20)
 1. Zależności między zmiennymi
df.plot(kind="scatter",x='sepal length (cm)',y='petal length (cm)', c='blue')

# dla wszystkich zmiennych
colors = []
palette = {0:"red", 1:"green", 2:"blue"}
for c in np.nditer(iris.target):
  colors.append(palette[int(c)])
df = pd.DataFrame(iris.data, columns=iris.feature_names)
sc = pd.plotting.scatter_matrix(df, alpha=0.3, figsize=(10,10), diagonal="hist", color=colors, marker="o", grid="True")

Dane do analizy

Przeanalizuj następujące dane

"";"Sex";"FSIQ";"VIQ";"PIQ";"Weight";"Height";"MRI_Count"
"1";"Female";133;132;124;"118";"64.5";816932
"2";"Male";140;150;124;".";"72.5";1001121
"3";"Male";139;123;150;"143";"73.3";1038437
"4";"Male";133;129;128;"172";"68.8";965353
"5";"Female";137;132;134;"147";"65.0";951545

Wczytaj dane do ramki danych. Dlaczego nie użyjesz tablicy NumPy ?

# czy to wystarczy ?
data = pd.read_csv('brain_size.csv')

Podsatwowe informacje o danych

Wpierw sprawdź ilość wierszy i kolumn.

data.shape

Wypiszmy nazwy kolumn.

list(data)

Zobaczmy podstawowe statystyki dla danych liczbowych.

data.describe()

Mamy jedną zmienną kategoryjną - płeć. Pogrupujmy dane i sprawdzmy średnią wartość zmiennej VIQ w każdej grupie.

print(data['Sex'])
# prosty selector
data[data['Sex] == 'Female']['VIQ'].mean()
# grupowanie
groupby_sex = data.groupby('Sex')

gropuby_sex.mean()

groupby_sex.boxplot()

for element, value in groupby_sex['VIQ']:
  print(element,value.mean())

Sprawdź czy potrafisz

 1. What is the mean value for VIQ for the full population?
 2. How many males/females were included in this study?

Szybki przegląd zmiennych

from pandas.tools import plotting
plotting.scatter_matrix(data[['Weight', 'Height', 'MRI_Count']])
plotting.scatter_matrix(data[['PIQ', 'VIQ', 'FSIQ']])

Proste testy statystyczne

from scipy import stats
 1. Czy średnia w populacji dla danej zmiennej jest równa wybranej wartości ?
  • test 1-sample t-tsest ttest_1samp() zwracający p-value.
  • Czy średnie IQ jest równe 0
stats.ttest_1samp(data['VIQ'],0)
 1. Czy wartości średnie w grupach są takie same ?
  • test 2-sample t-test test_ind()
  • Czy IQ jest takie samo u kobiet i u mężczyzn ?
female_viq = data[data['Gender'] == 'Female']['VIQ']
male_viq = data[data['Gender'] == 'Male']['VIQ']
stats.ttest_ind(female_viq, male_viq)

SOMETIMES THE QUESTIONS ARE COMPLICATED AND THE ANSWERS ARE SIMPLE Dr. Seuss

Rzut monetą

Rzucasz monetą 30 razy i 24 razy wypada \(O\). Czy moneta jest uczciwa?

Hypothesis 1: Uczciwa moneta powinna dać 15 \(O\) w 30 rzutach. Moneta jest oszukana.

Hypothesis 2: Ale przecież nawet uczciwa moneta może dać 24 \(O\) w 30 rzutach. Przypadek.

Co na to statystyka ?

\(P(O) =\) ?

\(P(OO) =\) ?

\(P(ROO) =\) ?

A jakie jest prawdopodobieństwo : \(P(2\times O \quad i \quad 1\times R) =\) ?

Uogólniając: \(P(x)=\frac{n!}{x!(n-x)!}p^x(1-p)^{n-x}\)

Czyli jakie jest prawdopodobieństwo wyrzycenia 24 \(O\) (\(x\)) w 30 rzutach (\(n\))?

Zróbmy symulacje

Uruchom eksperyment 100 000 razy. Znajdź ile procentowo razy pojawia się 24 lub więcej \(O\). Jeżeli wyjdzie więcej niż \(5\%\) oznaczać będzie to że moneta jest oszukana.

import numpy as np

total_rzuty = 30
liczba_orlow = 24
prawd_orla = 0.5

# 0 = reszka, 1 = orzeł

# wygeneruj jeden eksperyment
experiment = np.random.randint(0,2,total_rzuty)

print("Dane Eksperymentalne :{}".format(experiment))

#Policz liczbę orłów
ile_orlow = experiment[experiment==1].shape[0]

print("Liczba orłów w eksperymencie:", ile_orlow )

Teraz potrzebujemy takich eksperymentów więcej. Napiszmy funkcję która wykona ten eksperyment tyle razy ile sobie zarzyczymy (np. \(100\)).

def rzut_moneta_eksperyment(ile_razy_powtorzyc):
  head_count = np.empty([ile_razy_powtorzyc,1],dtype=int)
  for times in np.arange(ile_razy_powtorzyc):
    experiment = np.random.randint(0,2, total_rzuty)
    head_count[times] = experiment[experiment==1].shape[0]
  return head_count
head_count = rzut_moneta_eksperyment(100)
head_count[:10]
print("Wymiar:{} \n Typ: {}".format(head_count.shape,type(head_count)))

Najlepiej zobrazować wyniki wykresem:

import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import seaborn as sns
sns.set(color_codes = True)

sns.distplot(head_count, kde=False)
sns.distplot(head_count, kde=True)

Ile razy dostaliśmy 24 (bądź więcej) orłów ?

print('Otrzymaliśmy {} orłów. Co stanowiło {} procent'.format(head_count[head_count >= 24].shape[0],(head_count[head_count>=24].shape[0]/float(head_count.shape[0])*100)))

Czy moneta jest uczciwa ?

Zweryfikuj ten eksperyment przy 1 000 000 powtórzeń.

W jednym z kroków obliczamy pętle po wszystkich wynikach.

def coin_toss_experiment(times_to_repeat):

  head_count = np.empty([times_to_repeat,1], dtype=int)
  experiment = np.random.randint(0,2,[times_to_repeat,total_rzuty])
  return experiment.sum(axis=1)

links

social